OO DPS Kotor: Saopštenje Demokrata pravno neutemeljeno, bez uporišta u zakonskim propisima

Saopštenje Demokrata je pravno neutemeljeno, zasnovano na pogrešnim činjenicama i paušalnim navodima, bez uporišta u zakonskim propisima. Prvo što se može uočiti jeste da se Demokrate nisu pozvale ni na jednu zakonsku odredbu, kojom bi potkrijepili svoje tvrdnje.  Osim toga, ne razumju ili ne žele da razumiju značenje pravnih instututa poništenje i obustava postupka. Naime, postupak javnih nabavki nije poništen, kako to navode Demokrate, već obustavljen i to nezakonitim rješenjem Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora od 14.06.2017.godine koje je doneseno za vrijeme njihove vlasti. Tačnije, navedeno rješenje je doneseno nakon što je predmetna upravna stvar već pravnosnažno riješena donošenjem odluke o izboru najpovoljnije ponude od 16.02.2017. godine, kojom je kao najpovoljniji ponuđač izabran YU-Briv DOO Kotor. Navedena činjenica je razlog za obavezno poništenje ovakvog rješenja shodno odredbi čl.139 st.1 tačka 8 Zakona  o upravnom postupku kojim je decidno propisano da se rješenje obavezno poništava ako je u upravnoj stvari već donijeto pravnosnažno rješenje kojim je ta upravna stvar drugačije riješena. U konkretnom slučaju isti organ je prvo donio odluku (rješenje) o izboru najpovoljnije ponude, a zatim nakon pravnosnažnosti i izvršnosti ovog rješenja, donosi rješenje o obustavljanju postupka. Dakle, jasno je da ovo drugo rješenje o obustavljanju postupka nezakonito i kao takvo ne proizvodi dejstvo u pravnom poretku. Jer, nezamislivo je da jedan isti organ u istoj upravnoj stvari donosi dva protivrječna rješenja. Na ovaj način se narušava pravna sigurnost što u krajnjoj liniji negativno utiče na vladavinu prava, kao temeljni princim svih demokratski uređenih država. Govoreći jezikom činjenica, to prosto znači da se postupak javnih nabavki treba sprovesti do kraja, kao da takvo-nezakonito  rješenje nije ni postojalo. 

Shodno tome sljedeća  faza u postupku javnih nabavki je zaključenje ugovora saponuđačem čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija kako je i propisano članom 107 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ broj 42/11, 57/14, 28 /15) koji je važio u vrijeme sprovođenja postupka javne nabavke. Dakle,  izmjene Zakona od 30.06.2017 („Sl.list CG“ , broj 42/17) nisu od uticaja na navedeni postupak jer se odnose na usklađivanje Zakona o javnim nabvkama sa Zakonom o upravnom postupku, uvođenje novih postupaka javne nabavki itsl, dok je obaveza zaključenja ugovora sa ponuđačem čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija ostala nepromijenjena. Međutim, bez obzira na navedeno osnovni princip vremenskog važenja zakona jeste da se postupci koji su započeti za vrijeme važenja nekog zakona moraju po istom zakonu i okončati. S tim u vezi, neosnovani su navodi da je mišljenje Direktorata za politiku javnih nabavki  dato na osnovu važećeg a ne Zakona o javnim nabavkama koji je važio u vrijeme sprovođenja postupka. Jer, riječ je o istom zakonu koji je bio na snazi kako tada tako i sada, a navedene izmjene Zakona se ne odnose na predmetnu pravnu situaciju, što je već objašnjeno.

Takođe, netačno je da je: „Opština Kotor u žalbenom postupku priznala sve za šta je tužena pa i preko toga“. Opština nikada nije priznala tužbeni zahtjev već je odlučila da prihvati predlog za poravnanje budući da je necjelishodno i bespredmetno voditi spor sa pravnim licem sa kojim namjerava  da zaključi ugovor o izvođenju radova, na šta je uostalom i obavezuje završeni postupak javnih nabavki. Navodi da bi ovakav ugovor bio ništav i otvorio mogućnost dugotrajnih sudskih sporova i potencijalnu štetu od preko 1,5 miliona € ne zaslužuju poseban komentar. Dovoljno je istaći činjenicu da nije jasno na osnovu čega Demokrate izvlače ovakav zaključak, o kakvoj šteti je riječ, niti koja su to treća lica koja bi mogla tužiti Opštinu i po kom osnovu? Jedino rješenje koje je nezakonito u cijeloj ovoj priči jeste Rješenje o obustavi koje je doneseno za vrijeme njihove vlasti.

I na kraju napominjemo da je  odredbom člana 227 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ , broj: 64/17, 44/18, 63/18, 11/19)  propisano da za objekat koji se gradi odnosno koji je izgrađen na osnovu građevinske dozvole izdate u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj: 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) odnosno Zakonom kojim je bila uređena izgradnja objekata, na izdavanje upotrebne dozvole primjenjuje se oderedbe tih zakona.

Evidnetno je da se ovdje radi o opstrukciji i jeftinoj političkoj kampanji bivše vlasti, koje boli činjenica da se u našem gradu uradilo više za poslijednja 3 mjeseca nego za 28 mjeseci njihovog upravljanja.

Informativna služba OO DPS Kotor

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član