Izvršni odbor

Alen Nikezić

Freelance konsultant više međunarodnih organizacija za izradu analitičkih i strateških dokumenata.

Tokom studija bio inicijator, osnivač ili aktivni sudionik u nevladinim organizacijama koje su za cilj imale jačanje položaja mladih na lokalnom nivou i unaprjeđenja visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Odbranio je master rad na Fakultetu za državne i evropske studije i stekao zvanje master državno – pravnih studija.

Posjeduje sertifikate o pohađanju više obuka iz oblasti vladavine prava, javne uprave i međunarodnih odnosa.

Govori engleski jezik.

Izvršni direktor konsultantske kuće ICL Montenegro.

Od 2009. godine angažovan je na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici u svojstvu saradnika u nastavi na predmu “Lokalna samouprava”.

U periodu od 2017. godine do 2020. godine obavljao je funkciju savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku.

Od 2018. do 2020. godine vršio je i dužnost predsjednika Odbora direktora Sportsko-rekreativni centar Bar d.o.o.

U periodu od 2013. do 2017. godine obavljao je dužnost i sekretara u misiji Crne Gore pri EU, kao predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova zadužen za pitanja od značaja za pregovaračkog poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Od 2009. do 2013. godine obavljao je poslove samostalnog savjetnika u Sektoru za lokalnu samoupravu, zatim u Odjeljenju za međunarodnu saradnju i evropske integracije i u kancelariji sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova.

Od 2007. do 2009. godine obavljao poslove izvršnog direktora privrednog društva za marketing „Stop reklama“ d.o.o.

U okviru svog poslovnog angažmana obavljao je više dužnosti u okviru radnih grupa zaduženih za pripremu ključnih strateških i pravnih akata iz oblasti javne uprave i evropskih integracija, s fokusom na Poglavlja 23 i 24.

Takođe, bio je angažovan kao član ekspertskih timova koji su se bavili pitanjima od značaja za oblasti reforme javne uprave i evropskih integracija.