Klub poslanika

Miodrag Vuković

Osnovnu i srednju školu završio u Kolašinu.

Pravni fakultetu završio u Titogradu 1977. godine, sa prosječnom ocjenom 9,50.

Biran za asistenta – pripravnika na predmetu Upravno pravo.

Tokom studija više puta nagrađivan: Četiri godišnje nagrade kao najbolji student generacije na Parvnom fakultetu; Nagrada „19. decembar“ SO Titograd 1974. godine kao najbolji student te godine na Fakultetu.

Proglašen za najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore 1976. godine. Bio je student prorektor Univerziteta „Veljko Vlahović“ od 1975. do 1976. godine.

Magistrirao na Pravnom fakultetu u Podgorici, na temu „Pravo na političko udruživanje u postkomunističkoj Crnoj Gori”.

Odbranio doktorsku tezu na temu „Pravna priroda Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora i pravni karakter državne zajednice Srbija i Crna Gora”.

Učestvovao na velikom broju naučnih, stručnih i političkih skupova u zemlji i inostranstvu.  

Aktivno se bavi politikom i u nekoliko saziva je bio poslanik u Skupštini Republike Crne Gore i Skupštini SRJ.

Potpredsjednik Vlade Republike Crne Gore od 1996. do 1998. godine.

Savjetnik predsjednika Crne Gore za ustavni sistem od 1998. do 2002.

U ranijim sazivima crnogorskog Parlamenta bio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.

Kao poslanik bio je predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo u više saziva Skupštine Crne Gore i Parlamenta SRJ.

Predsjednik Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj dimenziji CEI i zamjenik predsjedavajućeg u Opštem odboru za politička i unutrašnja pitanja CEI-PD.

Bio je član Parlamentarne delegacije Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Bio je predsjedavajući Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative i „COSAP“ konferencije u vrijeme predsjedavanja Crne Gore ovim inicijativama.

Bio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.