Klub odbornika DPS Glavnog grada: Podnijeta Incijativa za hitan inspekcijski nadzor povodom imenovanja v.d. komandita Službe zaštite i spašavanja u Podgorici

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
-UPRAVNOJ INSPEKCIJI-
PODGORICA

PREDMET: Inicijativa za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora

Ovim putem obraćamo Vam se radi sprovođenja postupka inspekcijskog nadzora u Glavnom gradu u postupku određivanja Zdravka Blečića za vršioca dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

Rješenjem Gradonačelnice Glavnog grada broj 01-100/23-173 od 26.10.2023. godine za vršioca dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada određen je Zdravko Blečić, VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, stepen magistar (Msc) državno pravnih studija – Fakultet za državne i evropske studije, počev od 26.10.2023. godine do imenovanja komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, a najduže do šest mjeseci. U obrazloženju navedenog rješenja citiran je član 124 Zakona o lokalnoj samoupravi, te navedeno da je utvrđeno da : “Zdravko Blečić ispunjava uslove, te da je zainteresovan za obavljanje pomenute dužnosti.”

Članom 124 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da:

“U slučaju prestanka mandata glavnom administratoru, odnosno licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, može se odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa ovim zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vršioca dužnosti određuje organ nadležan za imenovanje, odnosno postavljenje lica koja vrše poslove visokog rukovodnog kadra i glavnog administratora.

Za vršioca dužnosti odrediće se lokalni službenik iz organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe u kojem se određuje vršilac dužnosti, koji ispunjava uslove propisane za glavnog administratora, odnosno za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje.

Ako u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi ne postoji lokalni službenik koji ispunjava uslove u smislu stava 3 ovog člana, za vršioca dužnosti odrediće se lice van tog organa, odnosno službe, koje ispunjava uslove propisane za glavnog administratora, odnosno za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje.

Za vrijeme vršenja dužnosti, vršilac dužnosti ima ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti glavnog administratora, odnosno lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra.

Vršilac dužnosti koji je određen iz reda lokalnih službenika, po isteku vremena vršenja dužnosti ima pravo da se vrati na isto ili da se trajno rasporedi na drugo odgovarajuće radno mjesto za koje je propisan isti nivo kvalifikacija obrazovanja i radno iskustvo u jednakom ili dužem trajanju.

Odredbe st. 1 do 6 ovog člana shodno se primjenjuju i na određivanje vršioca dužnosti i njegova ovlašćenja, kao i na prava, obaveze i odgovornosti sekretara skupštine i rukovodioca javnih službi.”

Članom 46 Zakona o zaštiti i spašavanju propisano je:

“Službom zaštite rukovodi komandir službe.

Komandir službe, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:
– ima VII1 nivo okvira kvalifikacija;
– ima položen stručni ispit za rad u državnim organima;
– ima položen drugi stručni ispit za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja;
– ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja;
– ispunjava uslov u pogledu psihofizičke sposobnosti.

Komandir službe zaštite ima zamjenika koji mora da ispunjava posebne uslove propisane za komandira službe zaštite.”

Gradonačelnica Glavnog grada, Olivera Injac, je suprotno navedenim zakonskim odredbama odredila za vršioca dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Zdravka Blečića lice koje NE ISPUNJAVA uslove za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje je određen kao vršilac dužnosti.

Naime, članom 124 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da se za vršioca dužnosti određuje lokalni službenik iz organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe u kojem se određuje vršilac dužnosti, koji ispunjava uslove propisane za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje, dok su članom 46 Zakona o zaštiti i spašavanju propisani uslovi za imenovanje komandira Službe zaštite i spašavanja, koji pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika, mora da ispunjava i posebne uslove, između ostalog, da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Vršilac dužnosti Komandira Službe zaštite i spašavanja Zdravko Blečić, koji je za vršioca dužnosti određen navedenim rješenjem Gradonačelnice Glavnog grada NE ISPUNJAVA USLOVE propisane zakonom za rad na tom radnom mjestu, obzirom da NEMA 5 godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Imenovani prema uvjerenju, u koje smo imali uvid, ima radno iskustvo u trajanju od 5 godina, ali na administrativno pravnim poslovima sa statusom volontera za potrebe Pravoslavne Mitropolije Crnogorsko-Primorske-Crkvene opštine Podgorica, gdje je, prema, navedenom uvjerenju, volontirao u Hramu Hristovog Vaskresenja u Podgorici u trajanju od 5 (pet) godine, što nijesu poslovi zaštite i spašavanja.
Zbog naprijed navedenih razloga, ovim putem podnosimo ovu inicijativu kako bi se izvršio inspekcijski nadzor i donijelo rješenje o zabrani rada vršiocu dužnosti Komandira Službe zaštite i spašavanja Zdravku Blečiću.

Molimo za HITNO postupanje kako bi spriječili da navedeno lice sprovodi politički revanšizam i nezakonito postupa radi postizanja političkih interesa parlamentarne većine i gradonačelnice Injac suprotno interesima građana Podgorice i rizikujući da nestručno lice vrši poslove zaštite i spašavanja što može posebno ugroziti sigurnost građana glavnog grada Crne Gore.

PODNOSIOCI INICIJATIVE
Klub odbornika DPS u Skupštini Glavnog grada Podgorica

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član