Glavni odbor

Goran Kusevija

Goran Kuševija je rođen 4. juna 1981. godine u Kotoru.

Do 2009. godine živio je u Perastu.

U DPS Kotor se učlanio 2003. godine, kao student. Od 2014. godine je član Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa DPS-a.


U Izvršnom odboru DPS CG je preuzeo obaveze praćenja i unaorjeđenja politike DPS-a u oblasti socijalne zaštite.

Osnovnu školu završio je u Risnu, a srednju  elektro-tehničku školu u Tivtu. U Sarajevu je završio Filozofski fakultet 2005. godine i  stekao zvanje profesor filozofije i sociologije.

Specijalističke akademske studije je završio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2011. godine gdje je stekao zvanje specijalista socijalne rehabilitacije i socio terapije.

Postdiplomske studije završio je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu 2017. godine i stekao akademsko zvanje magistar socijalnog rada.

Radni odnos započeo je u Domu za stare “Grabovac” u Risnu gdje je, između ostalog, obavljao poslove rukovodioca socijalno-psihološke službe i pomoćnika direktora za neposredni rad sa korisnicima sve do 2011. godine kada biva imenovan za direktora Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva.

Tokom rada u Centru razvija dobru saradnju sa lokalnim samoupravama.
U januaru 2013. godine imenovan je za vršioca dužnosti, a kasnije za generalnog direktora Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja u Podgorici.


Kroz svoj radni angažman učestvovao je na raznim međunarodnim i domaćim skupovima, bio predavač i panelista, koordinirao i učestvovao u izradi zakonskih akata, podzakonskih akata, smjernica, protokola, analiza i strateških dokumenata među kojima izdvaja:


-koordinator radne grupe za izradu nacrta Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti  u 2013. godini,


-koordinator u postupku potvrđivanja Istambulske konvencije 2013. godine,


-koordinator u postupku potvrđivanja 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice,


-koordinator radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlasticama na putovanje lica sa inviditetom,


-član radne grupe za izradu nacrta Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku 2013. godine,


-koordinator radnih grupa za izradu 23 podzakonska akata (pravilnici) shodno Zakonu o socijalnoj i djecijoj zastiti,


-koordinator za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvrsenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. apila 2017. godine  u decembru 2017. godine,


-koordinator radne grupe za izradu Strategije socijalne i djecije zaštite za period 2013.-2017.,


-koordinator radne grupe za izradu Strategije socijalne i zaštite starih lica za period 2013.-2017.,


-koordinator radne grupe za izradu Strategije zaštite od nasilja u porodici 2013.-2017.,


-koordinator radne grupe za izradu Strategije za integraciju lica sa invaliditetom za period 2016.- 2021.,


-koordinator radne grupe za izradu Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period od 2018. do 2022. godine,


-koordinator radne grupe za izradu Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine,


-koordinator radne grupe za izradu Strategije zastite djece od nasilja za period 2017.- 2022.,


-od 2014. godine član  Koordinacionog odbora za praćenje interno raseljenih i izbjeglih lica,


-od 2013. godine član Savjeta za prava djeteta,
-od 2013. godine član Savjeta za prava osoba sa invaliditetom,


-od 2013. godine presjednik komisije za medjunarodno usvojenje djeteta,


-koordinator radne grupe za transformaciju Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj,


-član Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću  za period 2014.-2016.,


-u februaru 2014. godine bio član delegacije Vlade Crne Gore  koja je predstavila II I III izvještaj  CERT-u (Komitetu za eliminaciju rasne diskriminacije),


-član komisije za Projekat 1000+  za 2016. godinu,


-koordinirao IPA 2012 projektom  “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite” koji se sprovodio sa Evropskom komisijom, UNICEF-om i UNDP-om do 2015. godine,


-koordinira projektom “Nastavak Reforme sistema socijalne i djecče zaštite” od 2015. godine koji se sprovodi uz tehničku podršku UNICEF-a i UNDP-ja,


-koordinator IPA projekta “Radna aktivacija korisnika MOP-a” uz saradnju sa ZZZCG,


-od 2017. godine član Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici,


-od septembra 2017. godine ispitivač za polaganje stručnog ispita za stručne radnike u socijalnoj i dječjoj zaštiti za praktični dio ispita,


-od oktobra 2017. godine član Akreditacione komisije za licenciranje programa obuke pri Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu,  


-u avgustu 2017. godine u Ženevi predvodio je delegaciju Vlade Crne Gore, gdje je predstavljen inicijalni izvjestaj osoba sa invaliditetom,


-u oktobru 2017.godine u Strazburu predvodio je delegaciju Vlade Crne Gore u Savjetu Evrope gdje predstavljen GREVIO izvjestaj,


-u julu 2017. godine u Ženevi je bio član delegacije Vlade Crne Gore koja je predstavila CEDAW izvještaj,


-u januaru 2018. godine u Ženevi je bio član delegacije Vlade Crne Gore koja je predstavila UPR.,


-u maju 2018. godine predvodio je delegaciju Vlade Crne Gore gdje je predstavljen kombinovani drugi i treći periodični izvještaj Crne Gore o primjeni UN Konvencije o pravima djeteta u Ženevi.


-od 26. jula 2018. godine produžen mu je mandat za generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu.